Thay đổi một chút trong suy nghĩ và hành động thì kết quả sẽ khác  Luôn gieo những hạt tốt để có những quả lành.  Từ “gieo hạt” ở đây mình muốn nói là gieo những hành động tốt, giúp ích cho người khác và mang niềm