Người ta nói cần cù bù thông minh. Xác định mình ngu nên luôn cần phải học hỏi. Phải làm nhiều, đi học nhiều, học rồi làm, làm rồi học, vừa làm vừa học. Thiếu chỗ nào tìm cách bù đắp chỗ đó. Miễn là có mục